پژوهش حقوقی

معرفت حقوقی زمینه ساز حاکمیت قانون است

تعهدات دولتها درقبال حقوق بشر

چکیده

پایبندی  به حقوق بشر و آزادیهای عمومی  شهروندان از جمله ارزشهای بنیادی نظام های سیاسی مبتنی برآرای مردم است. نظام های سیاسی دموکراتیک، به آزادیهای اساسی، کرامت، صلح، امنیت و... خودرا پایبند می دانند. در واقع روابط پیچیده و نیاز های درهم تنیده جوامع بشری، پایبندی دولتها به ارزشهای حقوق بشری و پرهیز از نقض مقررات بین المللی را ضروری ساخته است. برای نشان دادن پایبندی دولتها به قواعد و اصول بین المللی لازم است که: اولاً؛ هنجارها، اصول، مبانی، نهادهای مرتبط و موانعی که سبب خدشه دار شدن این تعهدات می‌گردد، نیاز به بررسی بیشتری دارد. متأسفانه نقض حقوق بشر یک اصل بجای اینکه یک استثنا مطرح باشد امروزه بصورت یک قاعده جایگزین گشته است. آنچه نسبت به نقض تهدات حقوق بشردر اذهان خطور می کند، نسبت اعمال نقض به دولتها بیشتر مطرح می‌گردد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۹۴/۰۴/۰۴ساعت 19:13 PM  توسط danesh  | 

اشتغال اتباع بیگانه باتأکید بر قانون کار ایران

بسمه تعالی

طرح مسأله

بحث اشتغال بلحاظ ارتباط تنگاتنگ با زندگی امروزی بشر که ارتباطات عرصه اشتغال بر پیچیدگی افزوده است. باتوجه به ازدیاد جمعیت جامعه بشری یک ارتباط نا برابری را میان جویندگاناشتغال درعرصه بازارکاربوجود آورده است. در این میان حضور اتباع بیگانه در کشور میزبان بر تعداد کمی جویندگان کار و محدودیت بازارکار می افزاید . حضور اتباع بیگانه در کشور میزبان با چالشها و مشکلات عدیده ای روبرواست. در مر حله نخست دولت پذیرنده و در مرحله دوم مهاجرانی که امروزه در نگاه و عرف بین الملل به عنوان پدیده ناخوشایند اما واقعی در عرف حقوقی، تعریف خاص خود را دارد بروز ونمود پیدا نمود است. از این لحاظ ممکن است نسبت به نیروی کار اتباع بیگانه بادونگاه متمایزی مورد دقت وتوجه علمای حقوق قرار گیرد؛ بعنوان نیروی کار باخصوصیات ویژه ازقبیل ؛ ارزان بودن مزد استفاده از نیروی ارزان کار در جهت توسعه وآبادانی کشور تفره رفتن از زیر بار شرایط بیمه و تأمین اجتماعی، که دراین نگاه بیشتر جنبه مثبت وبهره مندی از بعد در آمدی به حضور نیروی کار بیگانگان نگریسته می شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۹۰/۱۲/۲۰ساعت 7:59 AM  توسط danesh  |