پژوهش حقوقی

معرفت حقوقی زمینه ساز حاکمیت قانون است

اشتغال اتباع بیگانه باتأکید بر قانون کار ایران

بسمه تعالی

طرح مسأله

بحث اشتغال بلحاظ ارتباط تنگاتنگ با زندگی امروزی بشر که ارتباطات عرصه اشتغال بر پیچیدگی افزوده است. باتوجه به ازدیاد جمعیت جامعه بشری یک ارتباط نا برابری را میان جویندگاناشتغال درعرصه بازارکاربوجود آورده است. در این میان حضور اتباع بیگانه در کشور میزبان بر تعداد کمی جویندگان کار و محدودیت بازارکار می افزاید . حضور اتباع بیگانه در کشور میزبان با چالشها و مشکلات عدیده ای روبرواست. در مر حله نخست دولت پذیرنده و در مرحله دوم مهاجرانی که امروزه در نگاه و عرف بین الملل به عنوان پدیده ناخوشایند اما واقعی در عرف حقوقی، تعریف خاص خود را دارد بروز ونمود پیدا نمود است. از این لحاظ ممکن است نسبت به نیروی کار اتباع بیگانه بادونگاه متمایزی مورد دقت وتوجه علمای حقوق قرار گیرد؛ بعنوان نیروی کار باخصوصیات ویژه ازقبیل ؛ ارزان بودن مزد استفاده از نیروی ارزان کار در جهت توسعه وآبادانی کشور تفره رفتن از زیر بار شرایط بیمه و تأمین اجتماعی، که دراین نگاه بیشتر جنبه مثبت وبهره مندی از بعد در آمدی به حضور نیروی کار بیگانگان نگریسته می شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۹۰/۱۲/۲۰ساعت 7:59 AM  توسط danesh  |